سو استفاده از نام ورباتکس

سو استفاده از نام ورباتکس

با توجه به سوء استفاده برخی از افراد سود جو و مشاهده عرضه فرشهای تقلبی به عنوان تولید بلژیک و همچنین نامهای مشابه تقلبی، لطفا در موقع خرید، به نام Century Carpet و Made In Belgium که در پشت فرش بافته شده است دقت فرمایید.

شناسنامه فرش بر پشت فرش در دو برچسب پشت فرش نصب شده است که مشخصات فنی فرش، مشخصات نقشه و رنگ و از همه مهمتر نشانی و تلفن کارخانه تولید کننده فرش بر روی آن حک شده است و میتوان در هنگام خرید به آن مراجعه نمود.

برای اطلاع مشتریان و همکاران عزیز مورد فوق به صورت اطلاعیه در روزنامه اقتصاد چاپ نموده است